Regulamin sklepu

Spis treści:

§1 Wstęp i spis załączników:
§2 Definicje
§3 Postanowienia ogólne
§4 Konsumenci
§5 Składanie zamówienia
§6 Inne formy sprzedaży
§7 Programy promocyjne
§8 Dostawy, koszty, termin wysyłki i płatności
§9 Przedsprzedaż
§10 Skup gier używanych przez GAMEFINITY
§11 Konto użytkownika
§12 Procedura reklamacji
§13 Rozwiązywanie sporów
§14 Ochrona danych osobowych
§15 Warunki techniczne
§16 Postanowienia końcowe

Załączniki:

1. Polityka Prywatności z informacją o plikach cookies;
2. Pouczenie dla konsumentów;
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
4. Regulamin programu „Gamefinity Rewards”.

§1 Wstęp i spis załączników

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu GAMEFINITY, prowadzonego w formie sklepu internetowego – dostępnego pod adresem www.gamefinity.pl, za pośrednictwem portalu Allegro (https://allegro.pl/uzytkownik/Gamefinity?order=m), a także za pośrednictwem ogłoszeń na innych portalach. Przedmiotem działalności sklepu GAMEFINITY jest:

a.sprzedaż gier nowych i używanych na platformy PC, XBOX, NINTENDO, PlayStation;
b.przedsprzedaż tytułów wymienionych w lit. a; 
c.sprzedaż akcesoriów dla graczy;
d.a także skup gier używanych on klientów w celu ich dalszej sprzedaży.

2. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Rafał Drabik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Drabik, ul. Traugutta 56/2, 26-600 Radom, NIP: 9482223156, tel. 692 833 947, kontakt@gamefinity.pl. Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub przyznają prawo kontaktu z Właścicielem, można go realizować za pośrednictwem w/w danych kontaktowych oraz wskazanych w dziale kontakt strony www.gamefinity.pl.

3. Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią:

a.Polityka Prywatności z informacją o plikach cookies;
b.Pouczenie dla konsumentów;
c.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
d.Regulamin programu „Gamefinity Rewards”.

Przy czym akceptacja załącznika nr 4 ma charakter odrębny i jest wymagana w ramach czynności opisanych w nim oraz w §7 poniżej.

4. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:

a.przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
b.przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204, z późn.zm.),
c.przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn.zm.);
d.rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

§2 Definicje

Poprzez określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

1. Regulamin – niniejszy regulamin regulujący transakcje zawierane w ramach działalności Sklepu, w tym w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

2. Sklep Stacjonarny – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę;

3. Sklep Internetowy – witryna internetowa/sklep internetowy dostępny pod adresem: www.gamefinity.pl;

4. Kanały Sprzedaży Internetowej – Sklep Internetowy, a także inne używane przez Gamefinity formy sprzedaży przez Internet, na których zamieszczono odwołanie do tego regulaminu – portal allegro oraz portale z ogłoszeniami;

5. Gamefinity/Sprzedawca/Usługodawca/Właściciel – podmiot wskazany w §1 ust. 2, strona umów do których zastosowanie ma ten regulamin;

6. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach sklepu) w formie zaproszenia do składania ofert.

8. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu.

9. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta w związku z zakupem danego Towaru;

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – witryny Sklepu lub zamówienia telefonicznego;

11. Umowa Skupu/Skup – umowa na podstawie której Klient sprzedaje na rzecz Gamefinity stanowiące jego własność gry używane – mieszczące się w zakresie działalności Gamefinity;

12. Sprzedaż Bezpośrednia – umowa sprzedaży zawarta w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Gamefinity;

13. Strony umowy – Gamefinity i Klient;

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, złożone na podstawie zawartych na formularzu informacji.

15. Konsument - osoba fizyczna o której mowa w art. 221 kodeksu cywilnego;

16. Konto - utworzone w drodze Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy;

17. Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Klient;

§3 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem zawarcia umowy z Gamefinity jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane w ramach sklepu Internetowego oraz  innych kanałów sprzedaży internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Poprzez złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych Stron Sklepu, Klient składa ofertę zakupu Produktu.

3. Umowa sprzedaży produktu zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta (ust.2) przez Gamefinity, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przy składaniu oferty adres e-mail.

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Gamefinity prowadzi sprzedaż Towarów nowych oraz używanych – informacja o tym uwidoczniona jest przy opisie danego Towaru.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane na stronie Sklepu dane były wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

6. Miejscem zawarcia umowy jest wskazane w §1 ust. 2 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Gamefinity. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez kupującego adres dostarczenia towaru.

§4 Konsumenci

1. Niniejszy regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – w tym w szczególności ustawy wskazanej w §1 ust. 4 lit. c. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w ustawą.

2. Konsumenci zawierający za pośrednictwem Sklepu umowy o wartości powyżej 50 zł, mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi Towaru. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia, a także informację na temat okoliczności kiedy ono nie przysługuje, zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 2. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 3 – przy czym skorzystanie z niego nie jest obligatoryjne.  

3. Opisane w §12 procedury reklamacji towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie.

§5 Składanie zamówienia

1. Wszystkie kwoty podane w ramach Sklepu Internetowego oraz innych Kanałów Sprzedaży Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę Sklepu, drogą mailową, a także za pośrednictwem środków udostępnionych przez inne Kanały Sprzedaży Internetowej – zgodnie z przyjętymi przez nie regulaminami i środkami kontaktu.

3. Zamówienia poprzez wszystkie Kanały Sprzedaży Internetowej lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie w Sklepie dokonywane jest poprzez dodawanie poszczególnych Produktów do koszyka, przy pomocy przycisku „do koszyka” lub „dodaj do koszyka” znajdującego się na stronie każdego przedmiotu lub danej kategorii.

5. Następnie w Zawartość Twojego Koszyka, Kupujący ma możliwość określenia liczby zamawianych Towarów i Usług – o ile pozwala na to stan magazynowy, a także określić sposób dostawy oraz płatności. W panelu tym, Kupujący może również wprowadzić otrzymany wcześniej kod rabatowy. Po weryfikacji poprawności w/w informacji Kupujący akceptuje zostanie poinformowany o całkowitej cenie zamówienia. Akceptacja w/w informacji następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

6. W celu finalizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zalogowania się na swoje Konto lub  podania swoich danych osobowych (w celu dokonania zakupu bez rejestracji konta): imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu wraz z kodem pocztowym oraz daty urodzenia (w celu weryfikacji możliwości zawarcia umowy). W/w dane zostaną wykorzystane w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, a także do jego realizacji. Przedsiębiorcy dokonujący zakupu w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą mogą w tym miejscu zaznaczyć opcję zakupu „firma” i wprowadzić dane do wystawienia faktury – takie same lub różne od danych kupującego wskazanych w formularzu. Na tym etapie możliwe jest również założenie konta w Sklepie Internetowym.

7. W przypadku złożenia Zamówienia bez logowania, Klient zostanie na tym etapie poproszony o zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu oraz polityki prywatności. Klient może dodatkowo wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail oraz pojąć decyzję o skorzystaniu z programu rabatowego – np. „Gamefinity Rewards”.

8. Klient który zgodnie z ust 6 podał swoje dane osobowe oraz wykonał czynności wskazane w ust.7 lub zalogował się na konto, zostanie przeniesiony do „Potwierdzenia zamówienia”. Zawiera ono wszystkie informacje odnośnie zamówienia Klienta, Produktów, sposobu dostawy oraz sposoby płatności i całkowitej ceny oraz należności za poszczególne towary, usługi dodatkowe i przesyłkę. Poprzez akceptację „Potwierdzenia zamówienia” Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy na opisanych tam warunkach. Akceptacja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

9. W razie stwierdzenia, iż Kupujący podał błędne lub niekompletne dane, co uniemożliwia realizację Zamówienia lub wystawienie żądanej faktury VAT, Sprzedawca podejmie próbę ustalenia prawidłowych danych z pośrednictwem posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Gamefinity ma prawo do anulowania Zamówienia.

10. Na każdy sprzedane Produkty Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej. W przypadku gier używanych, wystawiana jest „faktura VAT marża”.

§6 Inne formy sprzedaży

1. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem innych portali, w tym w szczególności www.allegro.pl transakcja zawarta w z chwilą opisaną w regulaminie portalu. Niniejszy Regulamin jest zgodny z regulaminem www.allegro.pl i reguluje kwestie nie opisane w regulaminie www.allegro.pl lub pozostawione tam swobodzie Sprzedającego. Wiążący strony opis transakcji, w  tym opis Produktu oraz wzajemnych zobowiązań stron, tj. możliwych form płatności oraz sposobu i terminu dostawy zamieszczony jest na stronie danego produktu w ramach www.allegro.pl . Jeżeli zawarte tam informacje będą odbiegały od ujętych w niniejszym Regulaminie, pierwszeństwo mają postanowienia ujawnione na stronie danego produktu w ramach portalu www.allegro.pl.

2. W przypadku zamówień składanych drogą mailową, Klient zobowiązany jest podać dane wskazane w §5 ust. 6-7, przy czym w tej formie zamówienia nie ma możliwości logowania na konto – Klient zobowiązany jest podać swoje dane osobowe. W razie gdyby złożone w ten sposób zamówienie nie zawierało wszystkich danych, Sprzedający podejmie kontakt w celu ich ustalenia. Po przekazaniu Sprzedającemu wszystkich w/w informacji odnośnie Zamówienia, Sprzedający prześle kupującemu w formie mailowej Podsumowanie zamówienia. Będzie ono określało wszystkie elementy wskazane w ust. 9, a także niniejszy regulamin wraz z załącznikami. Umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji e-mail zostaje zawarta w chwili potwierdzenia warunków zawartych w Podsumowaniu zamówienia oraz akceptacji regulaminu – co powinno nastąpić w wiadomości – e mail.

3. W przypadku zamówień składanych w innej formie, w tym w szczególności za pośrednictwem portali ogłoszeniowych, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w ust. 2.

4. Do form prowadzenia sprzedaży opisanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie znajdują wprost §5 ust. 9-10.

§7 Programy promocyjne

1. Gamefinity przewiduje możliwość prowadzenia akcji promocyjnych – zarówno wewnętrznych, jak i organizowanych przez podmioty trzecie, przy udziale Gamefinity.

2. Informacja o możliwości wzięcia udziału w danym programie promocyjnym dostępna jest każdorazowo na przed zawarciem umowy. Informacja na ten temat może być przekazywana w szczególności na wyodrębnionych stronach Sklepu Internetowego, na stronach poszczególnych produktów – w ramach Sklepu Internetowego i na portalu  www.allegro.pl, a w przypadku innych metod sprzedaży, w sposób zwyczajowo dla nich przyjęty – tożsamy z przekazaniem informacji o Towarze i warunkach umowy.

3. Jeżeli dany program promocyjny będzie się wiązał z koniecznością udostepnienia dodatkowych danych osobowych dla Gamefinity lub jakichkolwiek danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez zawarciem umowy połączonym z wzięciem udziału w takim programie promocyjnym.

4. Programy promocyjne mogą być przeprowadzane zarówno w oparciu kryteria podmiotowe – np. promocje z okazji dla chłopaka, jak i przedmiotowe – dodatkowe świadczenia przy przekroczeniu określonej wartości jednorazowego zamówienia.

5. Dopuszczalną przez Gamefinity formą akcji promocyjnych są konkursy. Z braku odmiennych zaostrzeń, organizatorem konkursów realizowanych za pośrednictwem  Sklepu Internetowego oraz innych kanałów sprzedaży jest Gamefinity. Informacja o danym konkursie określa każdorazowo:

a.Temat pracy konkursowej;
b.Termin nadsyłania prac i warunki wzięcia udziału w konkursie;
c.Termin ogłoszenia wyników;
d.Przewidziane nagrody i sposób ich odbioru;

Konkurs rozstrzyga – z braku odmiennych zastrzeżeń – Gamefinity. Od wyniku konkursu można złożyć odwołanie. Odpowiednie zastosowanie znajdują tutaj zapisy regulaminu dotyczące reklamacji.

6. Stałym programem promocyjnym prowadzonym przez Gamefinity jest program: „Gamefinity Rewards”, którego zasady określa załącznik nr. 4.

7. Gamefinity przewiduje możliwość prowadzenia promocji nakierowanej na Klientów posiadających Konta, których cechuje znaczna aktywność w zawieraniu umów: "Elite Member". Decyzja o przyznaniu tego statusu dokonywana jest przez Gamefinity, na stałe lub okresowo – o czym dany Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu takiego statusu. Otrzymanie takiego statusu jest również możliwe jako wygrana w konkursie.

8. Uprawnienia związane ze statusem "Elite Member" opisane są na dedykowanej stronie Sklepu Internetowego. Należą do nich między innymi:

a.ekskluzywna, czarna karta Klienta "Gamefinity Rewards Elite Member";
b.emblemat na profilu Klienta;
c.zwiększony mnożnik naliczania punktów programu „Gamefinity Rewards”;
d.dostęp do specjalnych promocji;

§8 Dostawy, koszty, termin wysyłki i płatności

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia towaru wraz z dostawą poza granice kraju, Kupujący zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

2. Wysyłka następuje na adres podany przez Klienta przy zawieraniu umowy.

3. Gamefinity realizuje wysyłki za przy udziale:

a.Poczty Polskiej S.A.;
b.General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie (GLS);

Szczegóły ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy.

4. Gamefinity przewiduje również możliwość odbioru osobistego w placówkach stacjonarnych, ale wyłącznie przez Kupującego lub osobę dysponującą jego pisemnym upoważnieniem. Upoważnienie musi zawierać dostępne dla Gamefinity dane Klienta oraz zamówienia.  

5. Zamówienia są realizowane niezwłocznie – najczęściej w terminie określonych w opisie danego Produktu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, który zwykle wynosi 1-2 dni robocze.

6. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki), o których jest informowany przed zawarciem umowy. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

7. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.

8. Płatność za zamówiony towar, według wyboru Kupującego dokonanego w formularzu Zamówienia, może nastąpić:

a.za pobraniem tj. przy odbiorze towaru od firmy kurierskiej lub poczty Polskiej,
b.przy transakcjach realizowanych na portalu www.allegro.pl - za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, (regulamin dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin) oraz PayU (regulamin dostępny pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy)
c.za pośrednictwem systemu płatności  TPay (regulamin dostępny pod adresem:  https://tpay.com/regulaminy),
d.przy użyciu klasycznego przelewu – na konto Gamefinity;
e.gotówką przy odbiorze osobistym.

9. W przypadku niektórych produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

§9 Przedsprzedaż

1. Gamefinity na podstawie umów zawartych z poszczególnymi Wydawcami lub Dystrybutorami, bierze udział w programach Przedsprzedaży – „Pre Orderów”.

2. Informacja o tym, czy dany Produkt jest objęty programem przedsprzedaży jest każdorazowo dostępna na stronie danego produktu.

3. Gamefinity nie ma wpływu na ostateczną datę premiery danego produktu. Może ona być zmieniana wielokrotnie. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dystrybutor lub Wydawca danego produktu.

4. Dostawa Produktów zakupionych w ramach przedsprzedaży może nastąpić najwcześniej w dacie ich premiery. Opisy produktów oferowanych w ramach przedsprzedaży zawiera każdorazowo najaktualniejszą informację o planowanej dacie premiery. Z przyczyn niezależnych od Gamefinity, ostateczna data premiery może ulec zmianie. Osoba która zawarła transakcję dotyczącą produktu objętego przedsprzedażą, odnośnie którego termin premiery uległ zmianie, zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowana. Informacja ta będzie dodatkowo zawierała opis możliwych działań Kupującego.

5. Wysyłka produktów objętych przedsprzedażą, realizowana jest w pierwszym możliwym terminie – tj. po otrzymaniu danych produktów i po dacie ich oficjalnej premiery.

§10 Skup gier używanych przez GAMEFINITY

1. Gamefinity w ramach swojej działalności prowadzi skup gier używanych, przy czym do objęcia danej gry skupem nie jest wymagane jej wcześniejsze nabycie u Gamefinity.

2. Każdorazowe warunki umowy Skupu uzgadniane są indywidualnie. Informacje na temat programu, w tym w szczególności sposobu kontaktu oraz wyceny poszczególnych gier zawiera zakładka „Sprzedaj grę” dostępna na stronie Sklepu. Informacji na ten temat można również zasięgnąć w lokalach stacjonarnych prowadzonych przez Gamefinity.

3. Gamefinity zastrzega, że nie jest zobowiązany do odkupienia każdej gry. Podstawą do decyzji o zawarciu umowy oraz wyceny w odniesieniu do danej gry używanej jest w szczególności ilość dostępnych egzemplarzy danego tytułu w ofercie Gamefinity, platforma na jaką dana gra jest przeznaczona oraz stan nośnika gry i opakowania.

4. Gamefinity nie prowadzi komisu – gry mogą zostać odkupione w ramach skupu gier opisanego w niniejszym paragrafie. Nie ma możliwości powierzenia Gamefinity poszukiwania nabywcy.

5. Podstawowym sposobem płatności za skupowane gry w przypadku zawarcia transakcji w Sklepie Stacjonarnym jest gotówka. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego – przelew na wskazany rachunek bankowy.

6. Klienci posiadający Konta oraz korzystający z programu „Gamefinity Rewards” mogą za swoją zgodą otrzymać zapłatę za objętą skupem grę używaną w formie punktów programu „Gamefinity Rewards”. Sposób przeliczenia punktów określa załącznik nr 4, przy czym kwotę należności za skupowaną grę uważa się za wartość zamówienia.

§11 Konto użytkownika

1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.

2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu Internetowego, jak również nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jakkolwiek umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności niedostępnych użytkownikom nie posiadającym Konta.

3. Utworzenie konto możliwe jest poprzez dedykowaną funkcjonalność „Załóż konto” – dostępną ze strony głównej sklepu, albo w czasie składania zamówienia – zgodnie z §5 ust. 6.

4. Warunkiem założenia konta jest akceptacja Regulaminu oraz jego załączników – wyjąwszy załącznik nr 4, którego akceptacja jest konieczna wyłącznie w celu korzystania z programu promocyjnego „Gamefinity Rewards”.

5. Jeden użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Weryfikacja tego kryterium odbywa się poprzez zestawienia adresów e-mail oraz innych danych Klienta, których podanie jest obowiązkowe.

6. Zabrania się przekazywania danych dostępowych konta osobom trzecim. Użytkownik posiadający konto ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe użytkowania konta przez osoby którym przykazał hasło. Użytkownik posiadający Konto zobligowany jest niezwłocznie zmienić dane logowania do konta w przypadku ich nieautoryzowanego ujawnienia osobą trzecim. W takim wypadku powinien on też poinformować Sprzedawcę w celu weryfikacji działań podjętych za pośrednictwem Konta oraz zapobiegania ich skutkom.

7. W przypadku utraty kontroli nad Kontem lub zapomnienia hasła, Użytkownik posiadający konto ma możliwość skorzystania z dedykowanej funkcji odzyskiwania hasła „Nie pamiętam hasła”. Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła.

8. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

a.dokonywanie Zamówień;
b.dostęp do stanu i historii Zamówień;
c.powiązanie konta z danymi kontaktowymi i dostawy – których nie trzeba każdorazowo wprowadzać.

9. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Do każdego Konta przypisany jest unikatowy login oraz hasło – ustalane w trakcie rejestracji konta. Późniejsza zmiana hasła jest możliwa po zalogowaniu.

10. Usunięcie Konta jest możliwe w każdym czasie, poprzez złożenie usługodawcy stosownego oświadczenia. Można tego dokonać również poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w ustawieniach konta. Usunięcie konta, w przypadku gdy są z nim powiązane – aktywne – akcje promocyjne, powoduje utratę możliwości dalszego z nich korzystania – w zakresie w jakim konieczne jest do tego Konto.

§12 Procedura reklamacji

1. Produkty mogą posiadać gwarancję wydawcy, dystrybutora lub Sprzedawcy. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych produktów.

2. Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.

3. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy w sposób ustalony ze Sprzedawcą odesłać na jego koszt, na adres jego siedziby. Produkt wolny od wad odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru opisanych w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Wyżej wymienionych przepisów kodeksy cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej – odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje w tym zakresie wyłączona.

5. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał - na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady - wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

6. W przypadku umów dotyczących Produktów używanych, zawieranych z konsumentami, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do 1 roku – stosownie do dyspozycji art. 568 §1 kodeksu cywilnego.

§13 Rozwiązywanie sporów

1. Gamefinity w tym miejscu informuje Konsumentów, o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Jednocześnie wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje na temat w/w procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Do przykładowych metod pozasądowego rozwiązywania sporów dla Konsumentów należą:

a.zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b.zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
c.pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

4. Gamefinity w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§14 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych oraz przetwarzany w ramach działalności opisanej w niniejszym regulaminie jest Rafał Drabik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Drabik, ul. Traugutta 56/2, 26-600 Radom, NIP: 9482223156, tel. 692 833 947, kontakt@gamefinity.pl

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§15 Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest:

a)połączenie z siecią Internet.
b)przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Opera, Safari (tylko na systemie iOS), IE 11+, Edge w ich najnowszych wersjach udostępnionych przez poszczególnych wydawców. Zaznaczamy przy tym, że teoretycznie możliwe jest korzystanie ze Sklepu Internetowego przy użyciu starszych wersji przeglądarek, ale z uwagi na zapewnienie poprawnego działania funkcjonalności sklepu oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji, zalecamy korzystanie z najnowszych wersji.
c)adres poczty email.
d)klient poczty email np.: Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird lub inny (w tym internetowy) - w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa.
e)program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF – celem otwierania we własnym systemie informatycznym kopi regulaminu Sklepu udostępnionego przez Sprzedawcę (np. Adobe reader, Foxit reader, itp.).

2. Warunki techniczne korzystania z innych Kanałów Sprzedaży Internetowej oraz stosowane przez nie środki zabezpieczeń, określają regulaminy poszczególnych stron internetowych oraz portali.

3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.

4. Informacje o plikach cookie i logach zawiera załącznik nr 1.

§16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn.zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spor będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku Użytkowników posiadających konto, nowy regulamin zaczyna obowiązywać od chwili jego akceptacji – przy pierwszym logowaniu po zmianie regulaminu, przy czym informacja o zmianie zostanie wysłana w dniu jej wprowadzenia.

5. Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie sklepu – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF.  

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 19.09.2018.

POBIERZ REGULAMIN W PDF